ÚMČ P14

Formulář pro oznámení porušení práva Unie ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 (tzv. "whistleblowing")

Prostřednictvím tohoto formuláře lze učinit oznámení ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie („Směrnice o ochraně oznamovatelů“). Oznámením se rozumí poskytnutí informací o protiprávním jednání ve smyslu Směrnice o ochraně oznamovatelů, učiněné oznamovatelem.

Oznamovatelem se rozumí zaměstnanec městské části Praha 14 („městská část“) nebo jiná fyzická osoba, která koná u městské části nebo pro městskou část obdobnou činnost, a člen orgánu městské části, jenž oznamuje podezření na porušení předpisů Evropské unie ve smyslu Směrnice o ochraně oznamovatelů, o kterém se dozvěděl při výkonu svých pracovních nebo obdobných činností vykonávaných pro městskou část.

Oznamovatel, který má podezření, že došlo, nebo by mohlo dojít k porušení povinnosti či nepoctivému a neetickému jednání, má možnost oznámit své podezření bez obav z jakýchkoliv negativních důsledků. Ochrana však nemůže být poskytnuta osobě, která nejednala v dobré víře, ale v úmyslu poškodit toho, vůči komu je oznámení směřováno.

Veškerá oznámení budou posuzována objektivně, důvěrně a budou v přiměřené lhůtě důkladně prošetřena.

Oznamovatel je oprávněn podat oznámení pověřenému zaměstnanci osobně, telefonicky nebo písemně (elektronicky nebo v listinné podobě), a to zejména v oblastech:

  • zadávání veřejných zakázek,
  • finanční služby a předcházení praní peněz a financování terorismu,
  • ochrana spotřebitele a soulad výrobků s předpisy,
  • bezpečnost dopravy,
  • ochrana životního prostředí,
  • ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti,
  • ochrana osobních údajů a soukromí.

Oznámení v listinné podobě lze vložit do schránky označené „Oznamování protiprávního jednání“, která je umístěna v budově Úřadu městské části Praha 14, na adrese Bratří Venclíků 1073, Praha 9, v přízemí budovy. Oznamovatel může učinit písemné oznámení i jiným způsobem, nicméně se doporučuje využití elektronického formuláře nebo schránky v budově Úřadu městské části. Oznamovatel nesmí být nucen ke sdělení totožnosti.

 

Pověřený zaměstnanec:

Soňa Mrvová, vedoucí úseku kontroly a stížností OPKČ
Tel.: +420 281 005 247
E-mail: Sona.Mrvova@praha14.cz