ÚMČ P14

Podnikání

OPERAČNÍ PROGRAM TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OPTAK)
Informační portál o dotacích pro podnikatele

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OPPIK)
Informační portál o dotacích pro podnikatele

Podnikáte v Praze 14 a máte nápady, jak místní podnikatelské prostředí zlepšit, aby se vám v něm lépe pracovalo? Řekněte nám, co potřebujete a my budeme vědět, jakým směrem se vydat při dalším rozvoji.

Pro zjištění názorů a potřeb místních podnikatelů (drobných živnostníků, ale i středních a velkých firem) připravila městská část jednoduchý dotazník. Jeho vyplněním nám pomůžete sestavit funkční akční plán pro podporu podnikání a rozvoj ekonomiky, na kterém aktuálně pracujeme.

Pokud se vám na otázky nechce odpovídat elektronicky, je možné dotazník vytisknout a vyplněný jej odnést na podatelnu ÚMČ Praha 14 (Bratří Venclíků 1070), případně ho vyplněný naskenovat a zaslat na e-mail pavlina.george@praha14.cz. Zde si můžete stáhnout dotazník v pdf formátu (určený k vytištěný a ručnímu vyplnění).

Vašich názorů si moc vážíme. Tím, že nám je sdělíte, pomůžete budoucí podnikatelské prostředí v Praze 14 nastavit tak, aby i vám maximálně vyhovovalo. Děkujeme!

Dotazník je jednou z aktivit projektu Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III., reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_119/0014754, podpořeného z evropského Operačního programu Zaměstnanost.

Logo OP Zaměstnanost

Živnostenský odbor najdete na adrese Bratří Venclíků 1072/6, 5.patro.


V důsledku přijetí nových norem EU tvořících tzv. Balíček mobility budou od 21. května 2022 nově na kategorii podnikatelů, kteří vykonávají povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny, avšak nepřesahující 3,5 tuny (dále jen „dodávka“) dopadat obdobné povinnosti vztahující se v současnosti na podnikatele v silniční dopravě provozující silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny (dále jen „velké vozidlo“), pokud budou těmito vozidly provozovat mezinárodní dopravu nebo dopravu mezi dvěma místy na území jiného členského státu (tzv. kabotáž).
Více na Ministerstvu dopravy ČR.Od 14. února 2022 lze platby provádět platební kartou.


Jak jsme již  20. 2. 2020 upozornili  podnikatele provozující tzv. realitní zprostředkování na změny v této oblasti, znovu připomínáme, že  dne 3. března 2020 nabyl účinnosti zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování). Realitní činnost, lze od 4. března 2021 provozovat pouze na základě živnostenského oprávnění pro živnost vázanou  „Realitní zprostředkování“ a za podmínek výše uvedeného právního předpisu.


Provozování následně uvedených činností po uplynutí stanovené doby (tj. od 2. 3. 2021) bez ohlášení živnostenskému úřadu je přestupkem podle § 62 odst. 1 písm. j) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, který byl v tomto smyslu změněn novelou zákona č. 253/2008 Sb.  o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

obor živnosti volné č. 80
Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy
Osoba uvedená v § 2 odst. 1  písm. h)  a neuvedená v písmenu v § 2 písm. g),
poskytující jiné osobě služby, které mají spočívat nebo spočívají v

 1. zakládání právnických osob nebo svěřenských fondů,
 2. jednání za právnickou osobu nebo svěřenský fond, pokud výkon této služby je pouze dočasný a souvisí se založením a správou právnické osoby nebo svěřenského fondu,
 3. poskytování sídla, adresy, popřípadě i dalších s tím souvisejících služeb pro jinou právnickou osobu,
 4. jednání jako pověřený akcionář pro jinou osobu, pokud tato není společností, jejíž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a která podléhá požadavkům na zveřejnění informací rovnocenným požadavkům práva Evropské unie, nebo
 5. jednání za tuto osobu při činnostech uvedených v písmenu g)“;

obor živnosti volné č. 81
Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem
§ 4 odst. 8) Osobou poskytující služby spojené s virtuálním aktivem se pro účely tohoto zákona rozumí osoba, která jako předmět své podnikatelské činnosti kupuje, prodává, uchovává, pro jiného spravuje, převádí nebo zprostředkovává nákup nebo prodej virtuálního aktiva, poskytuje finanční služby týkající se nabídky nebo prodeje virtuálního aktiva, případně poskytuje jiné obdobné služby spojené s virtuálním aktivem.
§ 4 odst. 9) Virtuálním aktivem se pro účely tohoto zákona rozumí elektronicky uchovatelná nebo převoditelná jednotka, která je
a) způsobilá plnit platební, směnnou nebo investiční funkci, bez ohledu na to, zda má nebo nemá emitenta, pokud se nejedná o

 1. cenný papír, investiční nástroj, nebo peněžní prostředek podle zákona o platebním styku,
 2. jednotku podle § 3 odst. 3 písm. c) bodu 4 až 7 zákona o platebním styku, nebo
 3. jednotku, kterou je prováděna platba podle § 3 odst. 3 písm. e) zákona o platebním styku, nebo

b) jednotkou podle písmene a) bodu 2 a kterou lze v konečném důsledku zaplatit pouze za úzce vymezený okruh zboží nebo služeb, který zahrnuje elektronicky uchovatelnou nebo převoditelnou jednotku podle písmene a).


11. 2. 2021 – Dne 1. 1. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů kterým se mimo jiné mění příloha č. 4 živnostenského zákona (doplňují se 2 nové obory živnosti volné, konkrétně „poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy“ a „poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem“), a připojuje se nová příloha č. 6  „Seznam živností a oborů činností živnosti volné, jejichž výkon právnickou osobou vyžaduje bezúhonnost jejího skutečného majitele a osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, a oborů činností živnosti volné podléhajících povinnému ohlášení“.

Změny v příloze č.  4  živnostenského zákona:

Do výčtu oborů činností náležejících do živnosti volné se doplňují dva nové obory znějící následovně:

 • 80. Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy
 • 81. Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem

Pro tyto dva obory činnosti zároveň podle § 28 živnostenského zákona platí, že je lze vykonávat pouze v případě, že byly výslovně ohlášeny.

Příloha č. 6 vymezuje právě dva nové obory činnosti živnosti volné a jednu živnost vázanou, u kterých musí být splněna v rámci ohlášení podmínka podle § 8a živnostenského zákona (bezúhonnost skutečného majitele právnické osoby a osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu, anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu).

Jedná se tedy o:

 • obory činnosti živnosti volné „poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy“ a „poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem“;
 • živnost vázanou „činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“.

Dle přechodných ustanovení,  právnické osoby, které provozují ke dni účinnosti zákona č. 527/2020 Sb. (tedy k 1. 1. 2021) živnostenské činnosti ve smyslu přílohy č. 6 k živnostenskému zákonu, nemusí plnit po dobu 90 dnů ode dne nabytí účinnosti zákona č. 527/2020 Sb. podmínku podle § 8a živnostenského zákona. Nesplnění uvedené podmínky po uplynutí této doby je důvodem pro zrušení živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 1 písm. b) živnostenského zákona.

Dále platí, že v provozování činností spadajících do výše uvedených oborů činností živnosti volné lze bez dalšího pokračovat po dobu 60 dnů ode dne účinnosti zákona č. 527/2020 Sb.  V této době je podnikatel, který hodlá nadále uvedenou činnost provozovat, povinen ohlásit výkon příslušného oboru činnosti živnostenskému úřadu. Provozování uvedených činností po uplynutí stanovené doby, bez ohlášení živnostenskému úřadu, je přestupkem podle § 62 odst. 4 písm. b) živnostenského zákona, za který lze uložit pokutu až do výše 500.000,- Kč.