ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
   Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

KANCELÁŘ ÚŘADU
Z R Ú
Žádost o potvrzení souladu povodňového plánu pro pozemek, stavbu nebo provoz objektu s Povodňovým plánem MČ Praha 14
ODBOR DOPRAVY
Z R Ú
Omezení obecného užívání komunikací uzavírkami a objížďkami
Z R Ú
Připojení nemovitosti na komunikaci
Z R Ú
Stanovení dopravního značení
Z R Ú
Zvláštní užívání komunikace
ODBOR HODPODÁŘSKÉ SPRÁVY
Z R Ú
Czech Point
ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ
Z R Ú
Podání stížnosti
Z R Ú
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.
ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ
Z R Ú
Místní poplatek z pobytu
Z R Ú
Místní poplatek ze psů
Z R Ú
Místní poplatek ze vstupného
Z R Ú
Odklad povinné školní docházky
Z R Ú
Ohlášení hazardní hry
Z R Ú
Povolení k umístění herního prostoru
Z R Ú
Povolení splátek daňového nedoplatku
Z R Ú
Zápis dítěte do předškolního zařízení
Z R Ú
Zápis dítěte k povinné školní docházce
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
Z R Ú
Dluh na nájemném v bytě ve vlastnictví Městské části Praha 14
Z R Ú
Péče o seniory, poradenská činnost, doprovázení
Z R Ú
Pomoc občanům v hmotné nouzi, nezaměstnanost
Z R Ú
Pomoc občanům v tíživé sociální situaci, kterou nedovedou řešit vlastními silami
Z R Ú
Program sociálního bydlení
Z R Ú
Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
Z R Ú
Vydávání parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou
ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND A PŘESTUPKŮ
Z R Ú
Adresa pro doručování
Z R Ú
Informace o osobách
Z R Ú
Nález věci
Z R Ú
Oddělení matriky – Narození (v ČR)
Z R Ú
Oddělení matriky – Narození, uzavření manželství, nebo úmrtí mimo území ČR
Z R Ú
Oddělení matriky – Osvědčení o státním občanství České republiky
Z R Ú
Oddělení matriky – Přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství
Z R Ú
Oddělení matriky – Prohlášení o nabytí státního občanství ČR podle § 35 zákona č. 186/2013 Sb.
Z R Ú
Oddělení matriky – Udělení státního občanství České republiky pro cizince
Z R Ú
Oddělení matriky – Úmrtí
Z R Ú
Oddělení matriky – Uzavření manželství
Z R Ú
Oddělení matriky – Užívání ženského příjmení v nepřechýleném tvaru
Z R Ú
Oddělení matriky – Volba druhého jména
Z R Ú
Oddělení matriky – Žádost o povolení změny jména a příjmení
Z R Ú
Oddělení matriky – Zápis o určení otcovství k dítěti souhlasným prohlášením rodičů
Z R Ú
Oddělení matriky – Ztráta matričních dokladů
Z R Ú
Ohlašování ohňostrojů
Z R Ú
Ověření podpisu nebo kopie listiny
Z R Ú
Ukončení pobytu na území ČR
Z R Ú
Veřejné sbírky
Z R Ú
Veřejné shromažďování
Z R Ú
Vydávání cestovních dokladů
Z R Ú
Vydávání občanských průkazů
Z R Ú
Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu (adresy bydliště)
Z R Ú
Zajišťování přestupkových řízení
Z R Ú
Změna trvalého pobytu
Z R Ú
Zprostředkování kontaktu s jiným občanem
ODBOR SPRÁVY MAJETKU
Z R Ú
Vyjádření MČ Praha 14 k záměru s vlivem na územní rozvoj a veřejný prostor Prahy 14
Z R Ú
Změna územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
ODBOR STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE
Z R Ú
Oslavy výročních svateb
ODBOR VÝSTAVBY
Z R Ú
Povolení stavby (stav. úpravy, apod.) + formuláře OV (Stavební úřad) + žádost o vyjádření k existenci sítí
Z R Ú
Žádost o odběr podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru + formuláře OV (Vodoprávní úřad)
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Z R Ú
Evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR
Z R Ú
Hlášení o roční produkci a nakládání s odpady
Z R Ú
Kácení dřevin rostoucích mimo les
Z R Ú
Odvod za odnětí zemědělské půdy zemědělskému půdnímu fondu
Z R Ú
Ohlášení veřejného vystoupení zvířat
Z R Ú
Pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí na území m.č. Praha 14
Z R Ú
Souhlas s odnětím zemědělské půdy zemědělskému půdnímu fondu (ZPF)
Z R Ú
Vydání loveckého lístku
Z R Ú
Vydání rybářského lístku
Z R Ú
Žádost o zábor veřejného prostranství v zeleni
ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR
Z R Ú
Evidence zemědělských podnikatelů
Z R Ú
Podnikání fyzických osob
Z R Ú
Podnikání právnických osob