ÚMČ P14

Životní situace

Místní poplatek z pobytu

Odbor řízení ekonomiky a školství 1. Identifikační číslo ——— 2. Kód ——— 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek z pobytu 4. Základní informace k životní situaci Poplatek z pobytu je místní poplatek, který na svém území zavádí obec obecně závaznou vyhláškou. Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda, a pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí.  Poplatníkem poplatku

Zveřejněno: 28.1.2020
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Ohlašování ohňostrojů

Odbor správních agend a přestupků 1. Základní informace Ohlašování se podává obecnímu úřadu, v jehož obvodě se má ohňostroj konat. 2.Kdo je oprávněn v této věci jednat Ohlášení podává konající subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí, která bude ohňostroj pořádat. 3. Jakým způsobem zahájit řešení Podat ohlášení do podatelny příslušného úřadu, a to nejpozději 2 pracovní dny před konáním ohňostroje. Ohlášení obsahuje:  (§ 32 zák. č. 206/2015 Sb., o pyrotechnice) a) údaje o osobě provádějící ohňostroj a kontaktní telefon, b) místo provádění ohňostroje, c) datum a čas začátku přípravy, datum a čas provedení ohňostroje a dobu jeho trvání, d) množství a

Zveřejněno: 22.12.2017
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Povolení splátek daňového nedoplatku

Odbor ... 1. Identifikační číslo --------- 2. Kód --------- 3. Pojmenování (název) životní situace Žádost o povolení splátek daňového nedoplatku 4. Základní informace k životní situaci viz bod 03 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Žadatelem o možnost úhrady daňového nedoplatku pomocí splátkového kalendáře může být osoba, které vznikl nedoplatek na úhradě místního poplatku za psa, vyměřený platebním výměrem dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád nebo osoba, které byla uložena pokuta příslušným odborem Úřadu MČ Praha 14 a nebyla v zákonné lhůtě uhrazena, tudíž se dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád stala daňovým

Zveřejněno: 10.11.2017
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Vyjádření MČ Praha 14 k záměru s vlivem na územní rozvoj a veřejný prostor Prahy 14

Odbor správy majetku 1.Identifikační číslo ——— 2.Kód ——— 3.Pojmenování (název) životní situace Vyjádření MČ Praha 14 k záměru s vlivem na územní rozvoj a veřejný prostor Prahy 14 4.Základní informace k životní situaci Vyjádření MČ k záměru s vlivem na územní rozvoj a veřejný prostor Prahy 14 je vydáno formou usnesení Rady MČ Praha 14. Návrh stanoviska připraví Odbor správy majetku – oddělení územního rozvoje, který posoudí soulad záměru s územně plánovací dokumentací, platnou legislativou, strategickými a koncepčními dokumenty MČ P14 i celoměstskými, zohlední interní stanoviska dotčených odborů samosprávy MČ Praha 14 a především usnesení Komise územního rozvoje a životního prostředí (KÚRŽP).

Zveřejněno: 27.9.2016
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Evidence obyvatel – Ukončení pobytu na území ČR

Odbor správních agend a přestupků 1. Identifikační číslo ——— 2. Kód ——— 3. Pojmenování (název) životní situace Ukončení pobytu na území ČR 4. Základní informace k životní situaci Občan oznámí ohlašovně v místě trvalého pobytu, že se rozhodl ukončit pobyt na území ČR. 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat Občan starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy obou. Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu zákonný zástupce nebo ten, komu bylo dítě svěřeno do péče soudem. Za občana, jehož svéprávnost byla omezena, ohlásí změnu jeho zákonný zástupce. 6. Jaké jsou podmínky

Zveřejněno: 4.1.2016
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Evidence obyvatel – Změna trvalého pobytu

Odbor správních agend a přestupků 1. Identifikační číslo --------- 2. Kód --------- 3. Pojmenování (název) životní situace Změna trvalého pobytu 4. Základní informace k životní situaci Občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu na území ČR, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním. Občan ČR si zvolí místo svého trvalého bydliště a tuto skutečnost oznámí ohlašovně na obecním úřadě v místě nového bydliště. V původním bydlišti se občan neodhlašuje (toto proběhne v evidenci obyvatel automaticky). Po 45 dnech od změny trvalého pobytu dojde automaticky ke skončení

Zveřejněno: 18.7.2014
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Státní občanství – Prohlášení o nabytí státního občanství ČR podle § 35 zákona č. 186/2013 Sb.

Odbor správních agend a přestupků 1. Identifikační číslo --------- 2. Kód --------- 3. Pojmenování (název) životní situace Prohlášení o nabytí státního občanství ČR podle § 35 zákona č. 186/2013 Sb. 4. Základní informace k životní situaci K přijetí prohlášení o nabytí státního občanství ČR je příslušný krajský úřad podle místa trvalého pobytu, popř. posledního trvalého pobytu prohlašovatele v ČR. Pokud prohlašovatel takový pobyt nikdy neměl, příslušný je Úřad městské části Praha 1. V cizině lze učinit prohlášení před zastupitelským úřadem. 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) V této věci je oprávněn jednat státní občan cizího státu.

Zveřejněno: 10.7.2014
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Zápis dítěte k povinné školní docházce

Odbor řízení ekonomiky a školství 1. Identifikační číslo --------- 2. Kód --------- 3. Pojmenování (název) životní situace Zápis dítěte k povinné školní docházce 4. Základní informace k životní situaci Dítě, které dosáhne stanoveného věku (zpravidla 6 let), musí zahájit plnění povinné školní docházky v některém typu základní školy. Žáci jsou přijímání přednostně do spádové školy v místě trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a dále žáci umístění v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči. Zákonný zástupce žáka může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. V takovém

Zveřejněno: 8.7.2014
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Zápis dítěte do předškolního zařízení

Odbor řízení ekonomiky a školství 1. Identifikační číslo --------- 2. Kód --------- 3. Pojmenování (název) životní situace Zápis dítěte do předškolního zařízení 4. Základní informace k životní situaci Zápis do předškolního zařízení probíhá v mateřské škole, do které chce zákonný zástupce dítě zapsat k docházce. Za průběh zápisu dítěte do předškolního zařízení zodpovídá ředitelka školy. 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Zákonný zástupce dítěte tj. matka, otec, osoba, které bylo dítě svěřeno do péče (na základě soudního rozhodnutí). 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem /Odbor řízení,

Zveřejněno: 8.7.2014
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Pomoc občanům v tíživé sociální situaci, kterou nedovedou řešit vlastními silami

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1. Identifikační kód --- 2. Kód --- 3. Pojmenování (název) životní situace Tíživá sociální situace, kterou občan nedovede řešit vlastními silami 4. Základní informace k životní situaci Podpora a pomoc občanům propuštěných z výkonu trestu, občanům, proti nimž je vedeno trestní řízení, popř. jimž byl výkon trestu odnětí svobody podmíněně odložen, pomoc a podpora občanům závislým na alkoholu a jiných toxikomaniích, podpora a pomoc občanům žijících nedůstojným způsobem života, podpora a pomoc občanům propuštěných ze školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy po dosažení zletilosti. 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat

Zveřejněno: 30.6.2014
Pokračovat na článekPokračovat na článek