ÚMČ P14

Podnikání fyzických osob

Živnostenský odbor

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Podnikání fyzických osob

4. Základní informace k životní situaci

Zdejší živnostenský odbor vyřizuje agendu podnikatelů, jejichž podání bylo učiněno na zdejším živnostenském odboru, popř. mu bylo doručeno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy. Tzn. služeb živnostenského odboru může využít kdokoliv, bez ohledu na adresu pobytu, bydliště, nebo sídla.

Fyzická osoba může provozovat živnosti ohlašovací a živnosti koncesované.

Živnosti ohlašovací:

 • volná – obory činností jsou uvedeny v příloze č. 4 k živnostenskému zákonu; není podmínkou odborná způsobilost,
 • řemeslné – jsou uvedeny v příloze č. 1 k živnostenskému zákonu a podmínkou je odborná způsobilost dle § 21 (22) živnost. zákona
 • vázané – jsou uvedeny v příloze č. 2 k živnostenskému zákonu a podmínkou je odborná způsobilost uvedená v této příloze nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze.

Živnosti koncesované:

 • jsou uvedeny v příloze č. 3 k živnostenskému zákonu a podmínkou je odborná způsobilost s dalšími podmínkami, které jsou stanoveny v této příloze nebo jsou upraveny zvláštními právními předpisy.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba – osobně, případně zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickými osobami:

 • plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti
 • bezúhonnost

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 • Podáním ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi u živnostenského odboru nebo kontaktního místa veřejné správy. Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi se předkládá na tiskopise vydaném MPO ČR.
 • Podáním prostřednictvím „Elektronické podání“ – Registrační formulář.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14
Živnostenský odbor

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Živnostenský odbor, Úřad m. č. Praha 14, Praha 9, Bratří Venclíků 1072, 5. patro

Jana Císová (vedoucí) S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž kontakt
Iveta Bernardová (referentka) A, B, C, D, Ď, E, F, G, CH, I, J, K kontakt
Zdenka Tomanová (referentka) L, M, N, O, P, Q, R, Ř kontakt

 

Úřední hod. pondělí a středa 7.30 -18.00 (mimo úř. hod. po předchozí tel. domluvě).

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Fyzická osoba připojí k ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi následující doklady:

 • je-li občanem jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu; je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, postupuje se podle § 6 odst. 3 věty druhé. Nevydá-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocený doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce; doklad podle tohoto písmene může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti,
 • je-li občanem jiného státu než členského státu Evropské unie, a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce;
 • u ohlašovací řemeslné, vázané nebo koncesované živnosti doklad prokazující její odbornou způsobilost; případně odbornou způsobilost odpovědného zástupce
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístila sídlo, liší-li se od bydliště nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu, nebo do nichž umístila na území České republiky organizační složku závodu zahraniční osoby; k doložení právního důvodu pro užívání prostor posta čí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,
 • prohlášení odpovědného zástupce, je-li ustanoven, o tom, že souhlasí s ustanovením do funkce podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odp. zást. prohlášení osobně před živn. úřadem, (nikdo nesmí vykonávat funkci odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele),
 • doklad o zaplacení správního poplatku,

Ohlašovatel není povinen připojit doklady vztahující se k osobě zapsané v živnostenském rejstříku, pokud tyto doklady byly, po 1. lednu 2015, již připojeny k některému z ohlášení, některé žádosti o koncesi nebo k oznámení změny a pokud skutečnosti, které tyto doklady osvědčují, zůstaly beze změny. Pokud ze zákona vyplývá povinnost předložit doklad potvrzující určité skutečnosti, rozumí se tím předložení dokladu včetně jeho překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků, pokud tento doklad nebyl vydán v českém jazyce. Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů, které byly vydány v zahraničí, musí být ověřena. Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu Evropské unie nebo právnickou osobou se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie, nejsou-li pochybnosti o správnosti překladu, popřípadě o pravosti podpisu nebo otisku razítka.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi se předkládá na tiskopise vydaném MPO ČR.Formuláře si můžete vyzvednout osobně na živnostenském odboru, popř. je najdete na stránce ŽO.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Přehled správních poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, za úřední úkony vykonávané živnostenským odborem. Úhrada správních poplatků:

 • hotově,
 • platební kartou,
 • poštovní poukázkou na účet ÚMČ Praha 14, č.ú.: 19-9800050998/6000, KS 379,
 • bankovním převodem na účet ÚMČ Praha 14, č.ú.: 19-9800050998/6000, KS 308.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta k vyřízení živnosti ohlašovací
– do 5 pracovních dnů ode dne podání ohlášení živnosti.Lhůta k vyřízení žádosti o koncesi
– max. 60 dnů ode dne podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

U koncesované živnosti odpovědný zástupce (je-li ustanoven).

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel, pokud je podnikatel občanem České republiky, anebo v informačním systému cizinců, pokud je podnikatel cizincem. Ohlašovatel není povinen připojit doklady vztahující se k osobě zapsané v živnostenském rejstříku, pokud tyto doklady byly, po 1. lednu 2015, již připojeny k některému z ohlášení, některé žádosti o koncesi nebo k oznámení změny a pokud skutečnosti, které tyto doklady osvědčují, zůstaly beze změny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Adresa elektronické podatelny úřadu: posta@praha14.cz (pouze pro zásilky, opatřené el. podpisem!)Identifikátor datové schránky MČ Praha 14: pmabtfa

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení (doručení). Odvolání se podává u Úřadu městské části Praha 14 a rozhoduje o něm Magistrát hl. m. Prahy.Proti příkazu lze podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho oznámení (doručení). Odpor se podává u Úřadu městské části Praha 14. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení pokračuje.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 • Pokuty
 • Pozastavení provozování živnosti
 • Zrušení živnostenského oprávnění

21. Nejčastější dotazy

Jakým způsobem lze prokázat odbornou způsobilost?

Odbornou způsobilost stanoví živnostenský zákon. Ohlašovacími živnostmi jsou živnosti řemeslné, je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená v § 21 a 22; živnosti vázané, je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená v příloze č. 2 k tomuto zákonu, není-li dále stanoveno jinak a živnost volná, u které není jako podmínka provozování živnosti odborná způsobilost stanovena.

§ 21 odst. 1: Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje dokladem nebo doklady o:

a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání,
b) řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru,
c) řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání,
d) řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů,
e) uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace, nebo
f) získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou pro odpovídající povolání stanoveny v Národní soustavě kvalifikací.

§ 22: Doklady prokazující odbornou způsobilost podle § 21 mohou být nahrazeny doklady o:

a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
b) řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
c) řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
d) řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe, nebo
e) vykonání šestileté praxe v oboru.

Živnosti vázané jsou živnosti uvedené v příloze č. 2 k živnostenskému zákonu. Odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena přílohou č. 2 k živnostenskému zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze.

Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. Doklady o vzdělání vydané v zahraničí musí být opatřeny nostrifikační doložkou podle zvláštního právního předpisu v případě dokladů o vysokoškolském vzdělání osvědčením o uznání podle zvláštního právního předpisu. Povinnost předkládat doklady opatřené nostrifikační doložkou nebo osvědčením o uznání podle odstavce 4 se nevztahuje na doklady o vzdělání vydané v členském státu Evropské unie nebo předkládané osobou z tohoto státu. Doklady prokázání odborné způsobilosti jsou natolik různorodé, že je zde nelze podrobně popsat a vyjmenovat a pokud se Vaše doklady liší od uvedeného, doporučujeme problematiku odborné způsobilosti konzultovat s pracovníky živnostenského odboru, ÚMČ Praha 14, oddělení registrace podnikatelů.

Mohu provozovat řemeslnou nebo vázanou živnost, když nesplňuji odbornou způsobilost? Chybí mi praxe.

Ano můžete, musíte však ustanovit odpovědného zástupce, který tuto odbornou způsobilost splňuje. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele.

Jakým dokladem mám prokázat vztah k sídlu?

Živnostenský zákon tyto doklady přímo nespecifikuje. Jedná se však zejména o nájemní smlouvu, výpis z katastru nemovitostí, souhlas vlastníka nemovitosti s užíváním prostor, popř. jiný doklad.

22. Další informace

Pracoviště: Úřad m. č. Praha 14, živnostenský odbor, Praha 9, Bratří Venclíků 1073, 1. patro.
Úřední hodiny : pondělí a středa 7.30 – 18.00.
Podrobnější informace: Jana Císová – 281 005 300.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

24. Související životní situace a návody, jak je řešitNíže uvedené úkony řešit na pracovišti živnostenského odboru, příp. zaslat podání poštou

 • Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo jako náležitosti žádosti o koncesi fyzické osoby
 • Oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně
 • Přerušení provozování živnosti
 • Žádost o zrušení živnostenského oprávnění
 • Žádost o výpis z živnostenského rejstříku

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Živnostenský odbor

26. Kontaktní osoba

Monika Trösterová, referent pověřený funkcí sekretariátu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 2. 2022

28. Popis byl naposledy aktualizován

 1. 2. 2022

29. Datum konce platnosti popisu

nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Živnostenský zákon § 45a odst. 1: fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu též

a) oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího organizaci a provádění sociální zabezpečení,
b) podat přihlášku k důchodovému pojištění,
c) podat přihlášku k nemocenskému pojištění,
d) oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení,
e) podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Oznámit může též změnu údajů uvedených v přihláškách nebo oznámeních.

Živnostenský zákon § 45b odst. 1: fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu učinit též podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční.

Živnostenský zákon § 45b odst. 2: fyzická osoba může na živnostenském úřadu učinit též podání obsahující údaje požadované v oznámení o změně registračních údajů vztahující  se registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční.