ÚMČ P14

Žádost o odběr podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru + formuláře OV (Vodoprávní úřad)

Odbor…

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o odběr podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru.

4. Základní informace k životní situaci

Povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů by měl mít každý občan, který má u své nemovitosti studnu a odebírá z ní vodu pro pitné nebo jiné účely. Výjimku tvoří studny vybudované před rokem 1955 (tzv. historické studny), kterým bylo skrze právní fikci uděleno tzv. „hromadné povolení“.

Je třeba zdůraznit, že povolení k odběru podzemních vod nenahrazuje povolení vodní dílo (v tomto případě studnu) vybudovat. Ke zřízení takového vodního díla je nutné stavební povolení podle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádat o odběr podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru může každá fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům. Žadatel se může nechat v řízení zastupovat na základě plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podle ustanovení § 15 vodního zákona je třeba k provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich zrušení a odstranění, povolení vodoprávního úřadu. Každé vodní dílo, které slouží k nakládání s vodami, musí mít platné povolení k nakládání s vodami. Toto povolení se vydává na časově omezenou dobu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti. K žádosti  se předkládají doklady dle vyhlášky 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Žádost se podává na předepsaném formuláři.

Vodní dílo (studnu) lze povolit dvěma způsoby:

1.ve společném řízení

a) vodní dílo je stavba hlavní – stavbu jako celek povolí vodoprávní úřad

b) vodní dílo je stavba vedlejší – stavbu jako celek povolí úřad příslušný k povolení hlavní stavby, tomuto povolení předchází vydání závazného stanoviska vodoprávního úřadu k povolení stavby a povolení k nakládání s vodami, které taktéž vydává vodoprávní úřad

2. v samostatném územním a stavebním řízení – obecný stavební úřad vydá územní rozhodnutí, vodoprávní úřad vydá stavební povolení a povolení k nakládání s vodami.

Nejvhodnější způsob řešení konkrétní situace doporučujeme konzultovat s oprávněnou úřední osobou

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad MČ Praha 14

odbor výstavby

Bří Venclíků 1073

198 00 Praha 9

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ÚMČ Praha 14, odbor výstavby, Bří Venclíků 1073, Praha 9, v 2. patře, č. dveří 202.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněnou žádost a doklady stanovené vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

Požadované doklady jsou vyjmenovány v jednotlivých formulářích.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/statni-sprava-ve-vh/vodopravni-rizeni/

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek je určen dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a žadatel jej hradí až po zaslání výzvy k zaplacení správního poplatku.

Vydání rozhodnutí – povolení stavby studny – je zpoplatněno částkou 300,- Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vodoprávní úřad rozhodne nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníky řízení stanoví zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 254/2001 Sb.  zákon o vodách a zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Ústní jednání spojené s místním šetřením, po dokončení stavby podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronicky podat nelze

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hl.m.Prahy, podáním učiněným u Odboru výstavby Městského úřadu Prahy 14.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na jeho náklady.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za porušení povinností stanovených stavebními předpisy uloží vodoprávní úřad pokutu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Za porušení povinností stanovených vodním zákonem uloží vodoprávní úřad pokutu podle zákona č. č. 254/2001 Sb. o vodách.

21. Nejčastější dotazy

———

22. Další informace

———

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Na internetových stránkách www.mze.cz nebo www.mzp.cz; dotazem na pracovníky příslušného vodoprávního úřadu.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Kolaudace stavby vodního díla po jeho dokončení – řeší se rovněž s vodoprávním úřadem.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

ÚMČ Praha 14, Odbor výstavby

26. Kontaktní osoba

———

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  1. 5. 2022

28. Popis byl naposledy aktualizován

  1. 5. 2022

29. Datum konce platnosti popisu

———

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

———