Život na Praze 14

Dokumenty

Plán - globální odpovědnost

V souladu s rozhodnutím vedení MČ Praha 14 dále rozvíjet systém a přístup ke globální odpovědnosti byl v rámci projektu Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III. podpořeného z prostředků EU (OP Zaměstnanost) pod vedením Pracovní skupiny pro globální odpovědnost (dále jen PS GLO) pracován dokument „Plán rozvoje globální odpovědnosti MČ Praha 14“. Tento dokument byl schválen Radou městské části dne 13. 12. 2021 usnesením č. 854/RMČ/2021. Neoddělitelnou přílohou dokumentu je „Klimatický plán MČ Praha 14“, který vznikal současně. Společným výstupem obou dokumentů je akční plán, přičemž konkrétní opatření jsou navržena tak, aby byla realizovatelná na území MČ Praha 14.

Globálně odpovědný přístup bude aplikován i na chod ÚMČ Praha 14 a to formou aktualizovaných interních dokumentů, které souvisejí s touto problematikou a jsou závazné pro zaměstnance ÚMČ Praha 14 a zaměstnance organizací zřízených MČ Praha 14 (p. o. Praha 14 kulturní, základní a mateřské školy, apod.).