Život na Praze 14

Strategický plán rozvoje pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje Městské části Praha 14 vytyčuje základní směry budoucího vývoje této městské části v období 2015-2025. Jedná se o strategický dokument, pomocí něhož bude ve stanoveném časovém horizontu zabezpečována samosprávou MČ koordinace strategických aktivit, které významným způsobem ovlivňují život obyvatel. Zapojením pracovníků Úřadu městské části Praha 14, vedení městské části a odborné veřejnosti, došlo ke zpracování strategického plánu rozvoje MČ, který byl následně podroben připomínkovému řízení ze strany všech dotčených orgánů a osob.

Strategický plán

Akční plán 2015 – 2016

Akční plán je strategický dokument stanovující aktuální konkrétní priority realizace dlouhodobé strategie rozvoje územního celku. Vychází z klíčových oblastí a cílů rozvojových aktivit nastavených ve Strategickém plánu rozvoje městské části Praha 14. Akční plán je již ze své podstaty živý a stále aktualizovaný dokument udávající konkrétní směr naplňování platného strategického plánu.

Akční plán je přehledem konkrétních akcí plánovaných na nejbližší roky. Ve výčtu konkrétních aktivit k naplňování vytýčených oblastí a rozvojových aktivit strategického plánu může docházet při aktualizaci Akčního plánu k posunům (úpravám, doplněním, vypuštěním) a to v návaznosti na reálný vývoj situace v městské části nebo s ohledem na dostupné zdroje financování.

Akční plán 2015 -2016


Akční plán 2017 – 2018

Informace k akčnímu plánu na roky 2017 a 2018 naleznete v přílohách níže:

Příloha 1
Příloha 2 – tabulka

Další podklady ke Strategickému plánu naleznete zde (Generel dopravy Prahy 14 – návrhová část, pdf) a zde (Generel dopravy Prahy 14 – analytická část, pdf).


Akční plán 2019 – 2020

Ke stažení Akční plán rozvoje MČ Praha 14 v letech 2019 až 2020

Akční plán 2021 – 2022

Ke stažení Akční plán rozvoje MČ Praha 14 v letech 2021 až 2022

 

Loga